Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài lĩnh vực Tư pháp

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài Lĩnh vực Tư pháp

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài Lĩnh vực Tư pháp

                                                  DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI

Lĩnh vực: Tư pháp

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu/

phiên bản

Nơi ban hành

Năm ban hành

Ghi chú

Nuôi con nuôi

1

Luật Nuôi con nuôi.

52/2010/QH13

Quốc hội

17/6/2010

 

2

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

19/2011/NĐ-CP

Chính phủ

21/3/2011

3

Thông tư của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biễu mẫu nuôi con nuôi.

21/2011/TT-BTP

Bộ Tư pháp

21/6/2011

4

Thông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biễu mẫu nuôi con nuôi.

24/2014/TT-BTP

Bộ Tư pháp

29/12/2014

5

Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1185/QĐ-UBND

 Chủ tịch UBND tỉnh

27/4/2017

Chứng thực

1

Nghị định của Chính Phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

23/2015/NĐ-CP

Chính phủ

16/02/2015

 

2

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

179/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính

13/11/2015

3

Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

226/2016/TT-BTC

Bộ Tài chính

11/11/2016

4

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

20/2015/TT-BTP

Bộ Tư pháp

29/12/2015

5

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của: các cơ quan; tổ chức quản lý sổ gốc; Phòng Tư pháp cấp huyện; UBND cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1530/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

01/6/2018

Hộ tịch

 

1

Luật Dân sự

91/2015/QH13

Quốc hội

24/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Luật Hộ tịch

60/2014/QH13

Quốc hội

20/11/2014

3

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

123/2015/NĐ-CP

Chính phủ

 

15/11/2015

4

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

15/2015/TT-BTP

Bộ Tư pháp

16/11/2015

5

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý, và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

39/2016/NQ -UBND

HĐND tỉnh Khánh Hòa

 

14/12/2016

6

 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1192/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

27/4/2017

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

7

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017.

 

10/2014/QH14

Quốc hội

20/6/2017

 

8

Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

16/2010/NĐ-CP

Chính phủ

 

03/03/2010

9

Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

 

04/2018/TT-BTP 

 

Bộ Tư pháp

 17 /5 /2018

10

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

146/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

20/01/2020

Quy trình liên thông

11

 

Luật Cư trú

36/2013/QH13

Quốc hội

20/6/2013

 

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014.

46/2014/QH13

Quốc hội

13/6/2014

13

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

31/2014/NĐ-CP

Chính phủ

 

 18/4/2014

14

Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

 35/2014/TT-BCA

Bộ

Công an

09/9/2014

15

Thông tư của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

36/2014/TT-BCA

Bộ

Công an

09/9/2014

 

16

Thông tư của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

61/2014/TT-BCA

Bộ

Công an

20/11/2014

17

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

TTLT

 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế

 15/5/2015  

18

- Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai tang phí trên địa bàn tỉnh khánh Hòa.

 

147/QĐ-UBND

UBND tỉnh Khánh Hòa

14/01/2019

19

- Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh khánh Hòa.

710/QĐ-UBND

UBND tỉnh Khánh Hòa

13/3/2019

 

Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

1

Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

 

10/2016/TT-BTP

Bộ Tư pháp

22/7/2016

 

2

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

 

40/QĐ-BTP

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

08/01/2018

3

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

316/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

26/01/2018

Khiếu nại, tố cáo, phòng ,chống tham nhũng

1

Luật Tiếp công dân

42/2013/QH13

Quốc hội

25/11/2013

 

2

Luật Khiếu nại

02/2011/QH13

Quốc hội

11/11/2011

3

Luật Tố cáo

03/2011/QH13

Quốc hội

11/11/2011

4

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại

75/2012/NĐ-CP

Chính phủ

03/10/2012

5

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo

76/2012/NĐ-CP

Chính phủ

03/10/2012

6

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

64/2014/NĐ-CP

Chính phủ

26/6/2014

7

Thông tư Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

06/2014/TT-TTCP

Thanh tra Chính phủ

31/10/2014

8

Quyết định về việc công bố TTHC lĩnh vực Tiếp công dân trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

 

số 475/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

09/02/2018

9

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

số 3597/QĐ-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

26/11/2019

 

Lĩnh vực hòa giải

1

Luật Hòa giải

35/2013

Quốc hội

20/6/ 2013

 

2

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải tại cơ sở;

15/2014

Chính phủ

27/02/2014

3

Nghị quyết liên tịch số của Chính phủ-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm : Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN

Chính phủ - UBMTTQVN

18/11/2014

4

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải tại cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

2954/QĐ-UBND

UBND tỉnh Khánh Hòa

04/10/2018

 

    Người lập                                                                                                                                                  Phê duyệt

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/22/2022 11:15:24 PM

^ Về đầu trang