Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

NINH PHỤNG

 

           Số:  66/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Ninh Phụng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

         

          Căn cứ Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017;

          Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND xã Ninh Phụng về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính xã Ninh Phụng năm 2017,

          Ủy ban nhân dân xã Ninh Phụng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn xã như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Làm cho cán bộ, công chức, người lao động (CBCC) nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC, chuyển biến mạnh về trách nhiệm và tự giác, tích cực thực hiện CCHC; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

          - Làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ quyết tâm, nổ lực CCHC, chủ trương và giải pháp của tỉnh, thị xã về xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ; hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và các dịch vụ công trên địa bàn để nắm bắt và thực hiện một cách thuận lợi nhất.

          - Góp phần đạt mục tiêu CCHC của xã năm 2017, cải thiện Chỉ số CCHC, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

          2. Yêu cầu:

          - Công tác thông tin tuyên truyền phải thực hiện kịp thời, toàn diện, đồng bộ, liên tục, có trọng điểm, hướng đến nhu cầu thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, CBCC.

          - Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền CCHC, chú trọng các phương thức chuyển tải thông tin hiện đại, các ứng dụng công nghệ thông tin và di động.

          - Tăng cường tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thông qua giao dịch công việc, thủ tục hành chính với khách hàng; đặc biệt quan tâm đối với CBCC có quan hệ công việc thường xuyên với nhân dân. Phải xem giao tiếp, ứng xử, phục vụ của CBCC và kết quả giải quyết công việc, thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công là trọng tâm đột phá.

          - Kịp thời, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời những góp ý, phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để từng bước xây dựng chính quyền đối thoại.

          II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THỐNG NHẤT TẠI UBND XÃ:         

          1. Tuyên truyền đối với CBCC:

          - Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện CCHC tại Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh, thị xã và của UBND xã Ninh Phụng.

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về CCHC đến toàn bộ CBCC thông qua giao ban định kỳ, ngày pháp luật, đăng tin trên trang thông tin điện tử và gửi qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành E-Office.

          - Tổ chức Hội nghị công bố chỉ số và xếp hạng CCHC, chỉ số mức độ hài lòng năm 2016. Công khai chỉ số và xếp hạng CCHC, chỉ số mức độ hài lòng năm 2016 đến toàn bộ CBCC nắm rõ những mặt làm được, những hạn chế, yếu kém và các giải pháp phải thực hiện để khắc phục yếu kém. Công bố công khai Báo cáo chỉ số hài lòng bằng nhiều hình thức để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết. Đề ra các giải pháp để nâng cao chỉ số hài lòng năm 2017.

          - Đăng tải trên trang thông tin điện tử các báo cáo CCHC định kỳ ngay sau khi được ban hành.

          - Tổ chức nghiên cứu, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có hiệu quả tốt.

          - Tổ chức quán triệt Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh đối với CBCC làm việc tại Bộ phận một cửa và công chức chuyên môn; chỉ đạo CBCC thường xuyên xử lý phần mềm Một cửa điện tử, tránh để tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn trong năm trên 10%. Người đứng đầu cơ quan sẽ trực tiếp nhắc nhở, chấn chỉnh để CBCC thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, ứng xử để người dân, tổ chức doanh nghiệp hài lòng.

          - Chỉ đạo cán bộ, công chức thường xuyên truy cập cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ http://cchc.khanhhoa.gov.vn, cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa http://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn và cổng thông tin điện tử xã http://ninhphung.gov.vn để cập nhật văn bản, chỉ đạo, thông tin, số liệu, tình hình và kết quả CCHC.

          - Duy trì và nâng cao các ứng dụng đã được xây dựng, cập nhật trên trang thông tin điện tử của xã, định kỳ hàng tháng đều tiến hành đăng tải các tin bài về CCHC.

          - Gắn kết chặt chẽ tuyên truyền CCHC trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và chuyên đề, kết hợp chặt chẽ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác dân vận chính quyền, công tác thanh niên, phong trào “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

          Mỗi CBCC phải có ý thức trách nhiệm tham gia tuyên truyền CCHC, chủ động, tranh thủ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động quần chúng trong mọi điều kiện cho phép. Công khai việc biểu dương, nhắc nhở, xử lý các CBCC hạn chế, yếu kém, vi phạm; công khai kết quả kiểm tra có liên quan đến CCHC theo quy định.

          2. Tuyên truyền đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp:

          a. Rà  soát, làm mới các pano, bảng tuyên truyền trực quan về CCHC tại trụ sở UBND xã, tại Bộ phận một cửa; duy trì các khẩu hiệu: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”; “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”; bổ sung các khẩu hiệu để nhắc nhở CBCC đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

          b. Công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng theo đúng Quyết định số 14/2015/QĐ- UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử, Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; in đầy đủ thông tin đường dây nóng, cách thức tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ vào mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và thông qua các hình thức thiết thực khác.

          c. Niêm yết công khai quy tắc giao tiếp, ứng xử của CBCC làm việc tại Bộ phận một cửa, đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử, kết hợp in phát cho mỗi CBCC tại bộ phận một cửa 01 bộ.

          d. Thực hiện thường xuyên việc in và phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3,4 tại Bộ phận một cửa; tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cước phí; tờ rơi hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; niêm yết hướng dẫn ứng dụng tin nhắn (SMS) tự động thông báo tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ, hướng dẫn cách tra cứu tiến độ hồ sơ bằng tin nhắn (sau khi dịch vụ được UBND thị xã triển khai). Người làm công tác Tiếp nhận và trả kết quả, công chức Tư pháp - hộ tịch thường xuyên hướng dẫn cho công dân cách nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Inernet.

          đ. Niêm yết, công khai nội dung trả lời vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, góp ý của khách hàng tại Bộ phận một cửa, trên Trang thông tin điện tử và trả lời cho khách hàng bằng văn bản hoặc qua mạng tin học, mạng di động, hệ thống truyền thanh. Khuyến khích CBCC khai thác tiện ích mạng xã hội, mạng di động để cung cấp thông tin dịch vụ công và tương tác, hỗ trợ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.

          e. Công khai đầy đủ, kịp thời và hướng dẫn rõ các quy định, cơ chế, chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thông qua tập huấn, đối thoại và các kênh thông tin đại chúng, thư điện tử, trang thông tin điện tử; giao trách nhiệm rõ ràng về việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các vướng mắc.

          g. Yêu cầu CBCC giao tiếp văn minh, lịch sự, hòa nhã, tận tình; giải quyết công việc nhanh chóng, chuyên nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hướng dẫn hồ sơ ban đầu, tiếp nhận hồ sơ, bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả hồ trễ hạn để giữ gìn uy tín, danh dự của cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết đối với Nhân dân, từng bước củng cố hình mẫu chính quyền đối thoại, nói đi đôi với làm.

          h. Gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến khách hàng mỗi quý để rút kinh nghiệm cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ tin cậy, hợp tác bình đẳng các cơ quan, đơn vị với tổ chức, cá nhân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

          III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM:

          Bên cạnh thực hiện thống nhất các nội dung tuyên truyền tại mục II Kế hoạch này, UBND xã phân công thực hiện một số hoạt động tuyên truyền CCHC trọng điểm của xã như sau:

          1. Văn phòng – thống kê:

          - Chịu trách nhiệm theo dõi về công tác CCHC; tham mưu văn bản hướng dẫn các nội dung tuyên truyền. Làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã; tập trung tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại xã;

          - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp. Tham mưu cho UBND xã xây dựng báo cáo hàng năm gửi UBND thị xã;

          - Tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần 3 – năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức.

          2. Tư pháp – hộ tịch:

          -  Đưa các nội dung chỉ đạo CCHC vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác CCHC nhà nước năm 2017;

          - Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung để niêm yết theo đúng quy định;

          - Tổ chức thực hiện có hiệu quả và công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị theo quy định.

3. Văn hoá thông tin:

          - Tuyên truyền mạnh mẽ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã;

          - Thường xuyên cập nhật, đăng tải bộ thủ tục hành chính các cấp mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của cấp có thẩm quyền trên cổng thông tin điện tử của xã;

          - Phối hợp với công chức Tư pháp - hộ tịch in và phát tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3,4; phối hợp với các cơ quan liên quan để được cung cấp đĩa CD, video tuyên truyền về CCHC, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3,4;

          - Phối hợp với Bưu điện xã tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

          - Hướng dẫn triển khai ứng dụng tin nhắn thông báo kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ qua mạng di động sau ngay khi được UBND thị xã triển khai.

4. Tài chính – kế toán:

Tham mưu bố trí đủ kinh phí từ ngân sách theo phân cấp để thực hiện công tác tuyên truyền CCHC.

          5. Đài Truyền thanh:

          - Triển khai tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, tăng cường thời lượng phát sóng các tin bài về CCHC, chủ động nâng cao chất lượng chuyên mục, tin bài về CCHC, tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các vấn đề mới, bức thiết về CCHC trên địa bàn xã;

          - Phát hiện, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới đang được triển khai có hiệu quả tại các địa phương trong toàn thị xã để tham khảo, áp dụng.

          Trên đây là Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2017, UBND xã Ninh Phụng đề nghị toàn thể CBCC, các ban ngành, đoàn thể có liên quan nghiêm túc triển khai nội dung Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã;

- TTĐU, HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã ;

- Các ngành, đoàn thể, CBCC;

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

 

 

          

Họ tên*
Email*
Bình luận*
MWugRj
10/8/2020 8:54:42 PM

e6TWcs http://pills2sale.com/ cheap viagra

pk8tYj
10/18/2020 9:27:56 PM

ek4m2B http://pills2sale.com/ levitra nizagara

tSkHA
10/19/2020 1:42:59 AM

u3sBO9 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

BkmBTU
12/4/2020 7:21:14 AM

phCd64 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

hrIpT
12/4/2020 8:53:09 AM

woLMR9 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

mPOro
12/13/2020 3:51:13 AM

7MU6FK http://xnxx.in.net/ xnxx videos

CIco7
12/13/2020 7:07:36 AM

2XqTqp http://xnxx.in.net/ xnxx videos

kfQf4
12/13/2020 11:52:33 AM

NbKBXX https://writemyessayforme.web.fc2.com/

uyBmv
12/13/2020 12:37:49 PM

TT3yzY https://writemyessayforme.web.fc2.com/

9bz3U
12/15/2020 12:52:06 PM

c65xL4 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

X8odH
12/15/2020 1:37:43 PM

a4xnIr https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

4cAd4X
1/9/2021 3:33:46 PM

vYag2P https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

ZP6Xl
1/9/2021 6:47:55 PM

ARMsjF https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

Wp93f
1/9/2021 7:48:14 PM

CJN7JR http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

1Xjfeb
1/9/2021 11:07:11 PM

z1B7Xu http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

oXhIp
1/17/2021 4:48:00 PM

RHyecg http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

ygFbJ3
6/29/2021 4:52:27 PM

PJxSAv https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

guCeaa
7/23/2021 5:47:50 AM

write my essays writemypaper.online

KwKrU
8/3/2021 10:11:33 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/26/2021 3:28:53 AM

Thiết kế website          
 
 
^ Về đầu trang